Linfröets förskola i Ljusdal

Lucia på Linfröet

Hej och välkomna till oss på Linfröet!

Vi erbjuder förskoleverksamhet för barn mellan 1 och 5 år och vårt arbete utgår från Läroplanen för förskolan (Lpfö 18).

Ett personalkooperativ är en privat förskola som drivs i egen regi med bidrag från kommunen. Förskolan har en styrelse vilken är det beslutande organet.

Kommunen har full insyn i verksamheten och det ställs samma kvalitetskrav på ett personalkooperativ som på de kommunala förskolorna.

Till skillnad från föräldrakooperativ har föräldrarna inga arbetsuppgifter hos oss. Däremot vill vi gärna att föräldrarna är en naturlig del i vår verksamhet.

Öppethållande

Vi öppnar 06.30 och stänger 17.30.

Frukostbarn äter frukost 07.00

Barnomsorgsavgift

När barnet börjar hos oss, lämnar föräldrar/förälder in en inkomstuppgift, utifrån vilken avgiften beräknas på en del av hushållets sammanlagda inkomst.  Dock högst  52410 kronor (maxtaxa)

Du ska lämna inkomstuppgift

– När barnet börjar hos oss

– När familjens inkomst ändras

– På begäran av förskolan

Avgiften debiteras från och med första inskolningsdagen, till dagen för uppsägning.

Vi har samma avgifter som kommunal verksamhet och vi följer samma regelverk och styrdokument.

Allmän förskola

Avgiftsfri allmän förskola erbjuds alla 3-5 åringar från augusti det år barnet fyller tre år. Avgiftsfri förskola omfattar 15 timmar/ vecka och följer skolans terminstider och lov. Barn som vistas i förskolan mer än 15 tim /vecka har reducerad taxa.

Vistelsetider och schema

Schema ska lämnas in för varje barn direkt till förskolan.

Det är vårdnadshavarens ansvar att lämna ett nytt schema om barnets vistelsetider förändras.

Barnets vistelsetid bestäms utifrån de tider ni arbetar/studerar inklusive restid till och från arbete/studieplats

Det är den förälder vars arbetstid som börjar senast samt den förälder som avslutar sin arbetsdag tidigast som avgör barnets vistelsetid i förskolan.

När ni är lediga ska era barn vara lediga.

Vid föräldraledighet eller arbetslöshet skall grund för placering ändras i kommunens e-tjänst.

Barn , vars föräldrar är föräldralediga för vård av annat barn, får vara i förskolan 15 tim/vecka.

Lämna och hämta

Det är förälder/vårdnadshavaren som ansvarar för att lämna och hämta barnet. Meddela oss om någon annan kommer för att lämna eller hämta ert barn.

Vi är en fristående förskola. Det innebär bland annat att vi har en egen kö.

Vårt dagliga arbete med barnen

Den tid vi arbetar med barnen är en stor och viktig del av deras dag.

Vi ska varje dag hinna möta och aktivt lyssna på barnen. Det är så viktigt att bli sedd!

Vi vill få alla i barngruppen att utveckla och känna gemenskap, trygghet och glädje i vardagen.

Barns självkänsla och identitet utvecklas i samspel med andra och i en väl fungerande grupp har barnen glädje av varandra.

Det är också inom gruppen som sociala normer och regler prövas och utvecklas.

Samarbetsförmågan är en av hörnstenarna när det gäller att skapa stabila familjeförhållanden, goda relationer till vänner, arbetskamrater och medmänniskor.

Leken är viktig!

Det är viktigt att våra barn får upptäcka och utveckla förmågor och  intressen som de sedan kan ha glädje av hela livet.

Vi vill ge barnen känsla, ansvar och glädje för vår natur, miljö och för våra djur.

Att prova olika sorters skapande verksamhet, dramatisera, läsa, bygga, snickra eller att bara få vara och ta det lugnt.

Ett förtroendefullt samarbete med föräldrarna är en förutsättning för att vi ska vara ett komplement till hemmen.